Νότια: Αρχίζει από το βορειότερο σημείο του λιμενοβραχίονα του Λιμένα Μεστών (λιμάνι) τ.κ. Μεστών και με κατεύθυνση ανατολική, σε ευθεία νοητή γραμμή, συναντά την επαρχιακή οδό Χίου – Ελάτας – Μεστών την οποία ακολουθεί μέχρι το σημείο που συναντά την ασφαλτοστρωμένη οδό που οδηγεί στον κόλπο της Αγίας Ειρήνης τ.κ. Ελάτας.
Ανατολικά: Από τη διασταύρωση της επαρχιακής οδού Χίου – Ελάτας – Μεστών με την ασφαλτοστωμένη οδό που οδηγεί στον κόλπο της Αγίας Ειρήνης τ.κ. Ελάτας, ακολουθεί την ασφαλτοστρωμένη οδό, με κατεύθυνση βόρεια, μέχρι το σημείο τομής του με το λιμενοβραχίονα του κόλπου της Αγ. Ειρήνης και συνεχίζει επί του λιμενοβραχίονα μέχρι την ακτογραμμή.
Βόρεια: Ακολουθεί την ακτογραμμή με δυτική κατεύθυνση μέχρι το βορειοανατολικό άκρο του όρμου Μεστών.
Δυτικά: Από το βορειοανατολικό άκρο του όρμου Μεστών με κατεύθυνση νότια συναντά το βόρειο σημείο του λιμενοβραχίονα του Λιμένα Μεστών (λιμάνι) τ.κ. Μεστών απ’ όπου ξεκίνησε. Εντός της περιοχής υφίστανται γεωργικές και δασικού χαρακτήρα εκτάσεις.

Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις περί θήρας διατάξεις (ν.δ. 86/1969) και τις σχετικές Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, περί μέτρων διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας.
Η εφαρμογή της παρούσας, ανατίθεται στους δασικούς υπαλλήλους, τους φύλακες θήρας των Κυνηγετικών Οργανώσεων, το προσωπικό της Διεύθυνσης Δασών Χίου και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και θα ισχύει από το κυνηγετικό έτος 2019-2020.