Για τη διεξαγωγή του αγώνα ορίζεται:
1. Χώρο διεξαγωγής: ο αγώνας θα διεξαχθεί στο Βόρειο τµήµα της Λίµνης Πηγών Αώου σε δύο τοµείς οι οποίοι ορίζονται ως εξής: ΤΟΜΕΑΣ 1: Από τη θέση «Λιάρος» (7 χλµ. Β∆ από τη διασταύρωση του επαρχιακού δρόµου Μετσόβου-µηλιάς προς τη Λίµνη) και από εκεί 1 χλµ. µέχρι τη θέση «Μπιρίτορα» (ρέµα Μπιρίτορας). ΤΟΜΕΑΣ 2: Από τη θέση «Μπιρίτορα» 4 χλµ. ∆υτικά µέχρι τη θέση «Μουτσάρα» ή θέση «δεκατρία» η οποία βρίσκεται σε απόσταση 4,6 χλµ. ΒΑ του κύριου φράγµατος της ∆ΕΗ προς Μηλιά.

2. Χρονικό διάστηµα διεξαγωγής αγώνα: από την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018 και ώρα 17:00 έως την Κυριακή 1 Ιουλίου και ώρα 17:00.

3. Αλιευτικά εργαλεία: κάθε διαγωνιζόµενος θα φέρει δύο (2) καλάµια µε κάθε καλάµι να διαθέτει ένα µόνο αγκίστρι.

4. Αντικείµενο διαγωνισµού (αλιευόµενο είδος): αποκλειστικά το ψάρεµα κυπρίνου.

5. ∆ιάθεση των αλιευµάτων: τα αλιεύµατα θα διατηρούνται σε θήκες ειδικών προδιαγραφών µέχρι τη ζύγισή τους από τους κριτές και στη συνέχεια παρουσία των κριτών θα γίνεται υποχρεωτικά  απελευθέρωσή τους και ασφαλής επιστροφή στο φυσικό τους περιβάλλον. Άλλα είδη ψαριών εκτός των κυπρίνων, που τυχόν θα αγκιστρώνονται, θα επιστρέφονται αµέσως στο νερό.

6. Όροι συµµετοχής: δικαίωµα συµµετοχής έχουν όλοι οι σύλλογοι της Ε.Ο.Υ.∆.Α. Οι διαγωνιζόµενοι είναι υποχρεωµένοι να τηρούν τον κανονισµό αθλητικής αλιείας της Ε.Ο.Υ.∆.Α., τις σχετικές µε την αλιεία διατάξεις, καθώς και τα οριζόµενα στην παρούσα απόφαση. Επίσης, κατά τη διάρκεια παραµονής τους στο χώρο του αγώνα, θα πρέπει να συµµορφώνονται µε τις υποδείξεις της αρµόδιας Υπηρεσία του ∆ήµου Μετσόβου σε θέµατα
υγιεινής και καθαριότητας.

7. Για την προετοιµασία του χώρου καθώς και για την οµαλή διεξαγωγή του αγώνα, απαγορεύουµε τη διενέργεια ερασιτεχνικής αλιείας στον χώρο διεξαγωγής του αγώνα όπως αυτός ορίζεται ανωτέρω στο Σηµείο 1, από 25-6-2018 µέχρι 1-7-2018 και ώρα 17:00 (Λήξη αγώνα).

8. Αλυτάρχης του αγώνα έχει οριστεί από την Ε.Ο.Υ.∆.Α. ο πρόεδρος του συλλόγου «Ioannina Fishing Club» κ. Κωνσταντίνος Φρίγκας. Την ευθύνη για την οµαλή διεξαγωγή του αγώνα έχει τριµελής Επιτροπή Αγώνα στη σύνθεση της οποίας µετέχουν ο Αλυτάρχης και δύο µέλη (ένα µέλος ορίζεται από τον διοργανωτή και ένα από τον Υπεύθυνο Τοµέα Κυπρίνου).

Η παρούσα απόφαση µπορεί να ανακληθεί σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση των όρων υπό τους οποίους χορηγείται.
Στους παραβάτες των διατάξεων των διαταγµάτων της αλιευτικής νοµοθεσίας επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 11 του αλιευτικού κώδικα 420/1970.