Χριστοφόρου Ευάγγελος  &  Ρουμελιώτης Γεώργιος

Για τους λόγους όπως αυτοί αναφέρονται στα συμπεράσματα της υπ. αριθμ. 165/Π/2018 έκθεσης του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. (ανωτέρω 12 σχετ.) σε συνδυασμό με την υπ. αριθμ. 22090/30-01-2018 (ΑΔΑ:68ΦΝΟΡ1Φ-ΦΥΑ) απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών και επιπλέον:

Από τις από 30-3-2018 και 09-5-2018 Εκθέσεις ελέγχου των Επιτροπών διενέργειας οικονομικού – διαχειριστικού Ελέγχου στην Γ΄ Κ.Ο.Π. για την χρήση των ετών 2016 και 2017 αντίστοιχα (ανωτέρω 15 και 16 σχετ.) από τις οποίες προκύπτουν τα εξής:

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 παράγρ. 2 «Τα μέλη του Δ.Σ. είναι μετακλητά, ευθύνονται δε προσωπικώς και αλληλεγγύως δια των υποχρεώσεων αυτών των απορρεουσών εκ του Καταστατικού, των αποφάσεων του Γενικών Συνελεύσεων, των αποφάσεων του Υπουργού Γεωργίας και των Νόμων».

Από τα ευρήματα των ανωτέρω 15 και 16 οικονομικών – διαχειριστικών εκθέσεων ως μέλη των Δ.Σ. της Γ΄ Κ.Ο.Π. κατά τα έτη 2016 και 2017 σε συνεργασία με άλλα από τα εκάστοτε υπόλοιπα μέλη των Δ.Σ. παρέβησαν τη συγκεκριμένη χρονική διάρκεια της θητείας τους στο Δ.Σ. της Γ΄ Κ.Ο.Π. τα έτη 2016-2017, το καταστατικό της Ομοσπονδίας στα οριζόμενα από:

– Το άρθρο 9 παράγραφος 2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο: α) Μεριμνά περί της ακριβούς εκτελέσεως των διατάξεων περί θήρας, του Καταστατικού και των αποφάσεων των Γεν. Συνελεύσεων.
– Το άρθρο 18 παράγραφος 7. «Πάσα προμήθεια ενεργείται δια διαγωνισμού. Προκειμένης προμήθειας ειδών άνω των 10.000 δρχ. διενεργείται τακτικός μειοδοτικός διαγωνισμός, κάτω δε του ποσού τούτου, πρόχειρος τοιούτος υπό επιτροπής οριζόμενης δια αποφάσεως του Διοικ. Συμβουλίου.».

Τα έκπτωτα μέλη του Δ.Σ. πρέπει να αντικατασταθούν με τα αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. όπως αυτά προέκυψαν από τις εκλογές της Ομοσπονδίας που διενεργήθηκαν την 12-5-2018.