ε. Στα όρια των περιοχών:
Α΄ Ποταμού Λουδία,
Β΄ Κοίτης Αξιού ποταμού, παλαιές κοίτες Αξιού «Μικρό & Μεγάλο Βαρδάρι» (παλιομάνες) και
Γ΄ Κοίτης Γαλλικού Ποταμού, Λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου και θαλάσσια περιοχή, όπως τα όρια αυτών περιγράφονται παρακάτω, για περιβαλλοντικούς λόγους με σκοπό την διατήρηση και διαχείριση των ειδών πανίδας και κυρίως της ορνιθοπανίδας που συντίθεται από πολλά σημαντικά είδη.
Για τις εν λόγω περιοχές έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. 47695/2669/01-08-2018 Απόφαση Αν. Υπουργού ΥΠ. ΕΝ. (ΦΕΚ 294/τ. Γ’/ 21-08- 2018), « Όροι και περιορισμοί για την προστασία των περιοχών του δικτύου Natura 2000 με κωδικό GR 1220002 “Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα – Ευρύτερη περιοχή – Αξιούπολη”, GR1220010 “ Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα – Αλυκή Κίτρους” και GR1250004 “Αλυκή Κίτρους – Ευρύτερη περιοχή”», με έναρξη ισχύος την 3η Αυγούστου 2018 και διάρκεια δύο (2) ετών, όπου σύμφωνα με το άρθρ. 2 παρ. 1 και παρ. 7, απαγορεύονται οι δραστηριότητες που μπορούν να διασπάσουν την συνοχή του οικοσυστήματος και να θέσουν σε κίνδυνο τα είδη πανίδας και ορνιθοπανίδας και τα ενδιαιτήματα τους στην περιοχή.

 

Τα φυσικά όρια περιγράφονται ως εξής:

Α΄ Περιοχή Λουδία ποταμού 
Βόρεια: Η γέφυρα Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Θεσ/νίκης
Ανατολικά: Αγροτικός δρόμος παράλληλα του προστατευτικού αναχώματος και κατά μήκος του αρδευτικού αύλακα με κατεύθυνση προς Νότο ως το σημείο συνάντησης με παράκτιο ανάχωμα όπου και συναντά και τα όρια του καταφυγίου άγριας ζωής Αξιού ποταμού.
Δυτικά: Κυρίως κοίτη Λουδία όπου και τα Διοικητικά όρια Νομών Θεσ/νίκης – Ημαθίας και του Δασαρχείου Θεσ/νίκης.
Νότια: Θαλάσσια περιοχή όπου συναντά τα θαλάσσια όρια του καταφυγίου άγριας ζωής Αξιού ποταμού

Β΄ Περιοχή Αξιού ποταμού & Παλαιές κοίτες αυτού «Μεγάλο» & «Μικρό Βαρδάρι» (Παλιομάνες)
Βόρεια: Η γέφυρα Αξιού επί της παλαιάς Ε.Ο. Θεσ/νίκης – Χαλκηδόνας
Ανατολικά: Αριστερό (ανατολικό) προστατευτικό ανάχωμα Αξιού μέχρι γέφυρα Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Θεσ/νίκης όπου και τα όρια του καταφυγίου άγριας ζωής Αξιού ποταμού. Συμπεριλαμβάνονται οι παλαιές κοίτες (παλιομάνες) Αξιού – ανατολική (Μικρό Βαρδάρι) και δυτική (Μεγάλο Βαρδάρι) οι οποίες ξεκινούν βόρεια του Δ.Δ. Ανατολικού (Δ. Χαλάστρας) και καταλήγουν στη θάλασσα η μεν ανατολική στο ύψος του Ινστιτούτου Σιτηρών (δυτικό ανάχωμα Γαλλικού) η δε δυτική στο ύψος του δυτικού αντλιοστασίου Καλοχωρίου.
Νότια: Γέφυρα Αξιού επί της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Θεσ/νίκης όπου και το βόρειο σύνορο του καταφυγίου άγριας ζωής Αξιού ποταμού.
Δυτικά: Δεξιό (δυτικό) προστατευτικό ανάχωμα Αξιού μέχρι τη γέφυρα Αξιού επί της παλαιάς Ε.Ο. Θεσ/νίκης – Χαλκηδόνας.

Γ΄ Περιοχή Γαλλικού ποταμού & Λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου
Βόρεια: Η γέφυρα παλαιάς Ε.Ο. Θεσ/νίκης – Χαλκηδόνας.
Ανατολικά: Αριστερό (ανατολικό) προστατευτικό ανάχωμα Γαλλικού μέχρι συνάντησης με αγροτικό δρόμο, ο οποίος συναντά και τέμνει την οδό Πολυτεχνείου στα όρια του οικισμού του Καλοχωρίου, ακολουθεί την οδό Μιλτιάδου και κατόπιν την οδό Κερκύρας μέχρι το αντλιοστάσιο Καλοχωρίου, συνεχίζει στα όρια του οικισμού, βιοτεχνικής – βιομηχανικής ζώνης με έλος Καλοχωρίου, συναντά την οδό Αν. Θράκης, συνεχίζει επί της Αν. Θράκης (πλησίον παλιάς χωματερής Καλοχωρίου) και καταλήγει στο παράκτιο ανάχωμα.
Νότια: Θαλάσσια οριογραμμή μέχρι συναντήσεως της ισοβαθούς των 6 μέτρων και παράλληλα με την ακτή μέχρι που συναντά το ανατολικό αντλιοστάσιο Χαλάστρας, όπου και τα όρια του καταφυγίου άγριας ζωής Αξιού ποταμού.
Δυτικά: Αποστραγγιστική τάφρος της ζώνης των 100 μέτρων (100μετρο), ακολουθεί το παράκτιο ανάχωμα μέχρι το ύψος του Ινστιτούτου Σιτηρών (δυτικό ανάχωμα Γαλλικού), συνεχίζει στο Δεξιό (δυτικό) προστατευτικό ανάχωμα Γαλλικού ποταμού μέχρι τη γέφυρα της παλαιάς Ε.Ο. Θεσ/νίκης – Χαλκηδόνας.

 

Η ισχύς της παρούσης τροποποίησης αρχίζει από την υπογραφή της και λήγει στις 28-02- 2019.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα ορισθέντα της υπ΄αριθμ. 49492/13-08-2018 (Δ.Α.Δ. 3/2018 – Α.Δ.Α. 6ΕΓΥΟΡ1Υ-2ΗΚ) Ρυθμιστικής Διάταξης Θήρας του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης, για την Κυνηγετική Περίοδο 2018-2019
Η τήρηση της ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού, στους Ιδιωτικούς Φύλακες Θήρας, στα Μέλη Κυνηγετικών Οργανώσεων και σε κάθε φιλόνομο και φιλοπρόοδο πολίτη και οι παραβάτες της τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Δασικού Κώδικα και των λοιπών περί Θήρας διατάξεων, Αποφάσεων και Διαταγών που ισχύουν.

 

Με εντολή Συντονιστή Α.Δ.Μ.Θ.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης
Αγγελίδου Ελένη, Δασολόγος